82 / 100

جرم گیری

جرم گیری رشت

جرمگیری رشت: انحام جرمگیری برای تمامی انسان ها سالی یک تا دو بار واجب و ضروری می باشد. این تایم برای یک سری از افراد می تواند کمتر باشد و تشخیص این امر به عهده ی متخصص لثه می باشد. انحام درست و به موقع جرمگیری می تواند از مشکلات و بیماری های لثه پیشگیری نماید. امروزه به اثبات رسیده است که بین میزان جرم و پلاک موحود در دهان با بیماری های قلبی ارتباط مستقیم وحود دارد.