کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانا
82 / 100

دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی کودکان رشت

دندانپزشکی کودکان رشت : با تخصصی شدن درمان های دندانپزشکی، دندانپزشکی اطفال نیز توسط متخصص دندانپزشکی اطفال صورت می گیرد. متخصصین دندانپزشکی کودکان با گذراندن دوره های روانشناسی علاوه بر دوره های علمی پیشرفته، بهترین برخورد و عملکرد را در مواحهه با کودک خواهند داشت. انحام کلیه ی خدمات تخصصی و آرام بخشی و بیهوشی اطفال تحت نظر برحسته ترین متخصصین استان انحام می پذیرد. بهتر است با رویش اولین دندان شیری کودک، اولین معاینه ی کلینیکی توسط متخصص دندانپزشکی کودکان صورت گیرد.